Activitats d’Estiu 21

 

ACTIVITAT ESTIU 21

 

EDATS

PREU

 CARACTERÍSTIQUES

CASAL PINGU JUNY

3 A 10 ANYS

60€

8:30 A 14H

JACINT VERDAGUER

CASAL PINGU JULIOL

3 A 15 ANYS

70€/Set

8:30 A 14H

JACINT VERDAGUER

COLÒNIES PINGU

3 A 17 ANYS

280€

CASA DE COLÒNIES

“STª Mª DEL ROURE”

PACK PINGU

3 A 15 ANYS

340€

CASAL + COLÒNIES

Totes les Activitats que promou l’Associació de Lleure Imaginarium (CASALS I COLÒNIES) són segures, totes estan adaptades a les mesures de seguretat en front el Covid- 19.

AQUESTES SÓN LES MESURES DE PREVENCIÓ DEL COVID-19
Les activitats es faran seguint totes les recomanacions de prevenció que indiqui l’autoritat competent en matèria de salut a Catalunya. S’estableix un període de revisió setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions necessàries a les mesures vigents. Aquestes mesures de prevenció incorporen adequació de les activitats, els espais i els grups, mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.
HIGIENE PERSONAL
Es fomentaran i garantiran les pautes d’higiene personal adequades facilitant els productes i materials necessaris.
NETEJA I DESINFECCIÓ
S’assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials.
ACTIVITATS 
Es farà una correcta renovació habitual de l’aire, augmentant la ventilació i reduint l’ocupació.
GRUPS DE CONVIVÈNCIA
Les activitats es faran en grups de convivència aïllats de 10 a 14 participants amb dos monitors/es.
RESPONSABLE DE LA SEGURETAT I HIGIENE
A totes les activitats hi haurà una persona Responsable de la Seguretat i Higiene que vetllarà pel seguiment d’aquestes mesures.
CONTROL DE TEMPERATURA I SÍMPTOMES
Es farà un control de temperatura diari i de la simptomatologia associada amb el COVID-19.
PROTOCOL EN CAS DE POSITIU
Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de l’equip.
 
NO ES PODRÀ PARTICIPAR SI…
En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de COVID-19 o s’ha estat en contacte amb persones afectades en els últims 14 dies.